Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów oferowanych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem sklep.ceradbud.pl oraz zasady dokonywania zwrotów i reklamacji zakupionych produktów.
 2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie zarówno do kupujących będących konsumentami, jak i kupujących nie będących konsumentami.
 3. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem sklep.ceradbud.pl jest firma "CERADBUD Spółka jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj" z siedzibą w Radoszycach, ul. Mickiewicza 22, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000247810, NIP 658-18-88-762, Regon 260069958.
 4. Z właścicielem sklepu internetowego można się skontaktować codziennie od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 7.00 – 12.00 w następujący sposób:

- w siedzibie pod adresem: ul. Mickiewicza 22, 26 – 230 Radoszyce;

- telefonicznie pod numerami: 41 373 59 10, 601 470 180;

- poczta elektroniczna: sklep@ceradbud.pl .

 1. W sprawach związanych z zawartą umową, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz w sprawie reklamacji zakupionego wyrobu należy kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej właściciela sklepu internetowego lub pisemnie na adres korespondencyjny.
 2. Na adres poczty elektronicznej właściciela sklepu internetowego można kierować także wszelkie zapytania dotyczące zastosowania i możliwego wykorzystania zakupionego produktu, w tym także w zakresie odnoszącym się do skutku przewidzianego w art. 556 (1) kc.
 3. Wszystkie informacje, opisy oraz dane techniczne produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego pochodzą z materiałów ich producentów i zostały zamieszczone przez właściciela sklepu internetowego
  z zachowaniem należytej staranności. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach oraz informacjach o przeznaczeniu produktów, jeżeli są one konsekwencją błędów popełnionych przez ich producentów.
 4. Zdjęcia produktów zamieszczone w sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Oferowane produkty mogą nieznacznie się różnić od ich wizerunku umieszczonego w sklepie internetowym.
 5. Wszelkie zdjęcia, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia, materiały towarzyszące zostały zastosowane w sklepie internetowym w celu poprawnej prezentacji produktów za zgodą ich producentów lub właścicieli
  i stanowią ich własność. Wszelkie wykorzystywanie komercyjne tych materiałów lub danych bez wiedzy lub zgody ich właścicieli jest zabronione.
 6. Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone stosownym znakiem graficznym „Promocja”. Ich ceny obowiązują do czasu wyczerpania zapasów, zaś realizacja zamówień odbywa się według kolejności składania zamówień.
 7. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie bieżącej oferty, wprowadzania nowych oraz wycofywania z oferty dotychczasowych produktów, modyfikowania cen, a także wprowadzania nowych oraz wycofywania trwających akcji promocyjnych. Zmiany są skuteczne od momentu ich wprowadzenia.
 8. Do czasu zapłaty całości należności za zakupione w sklepie internetowym produkty zgodnie z art. 589 kc stanowią one własność właściciela sklepu internetowego.

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie sprzedaży świadczonej na odległość oraz drogą elektroniczną jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 j.t.).
 • Sklep internetowy – sklep funkcjonujący pod adresem sklep.ceradbud.pl.
 • Sprzedający – właściciel sklepu internetowego, firma "CERADBUD Spółka jawna L. Zawrzykraj,
  W. Zawrzykraj" z siedzibą w Radoszycach, ul. Mickiewicza 22,
 • Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, które dysponują nieograniczoną zdolnością do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i na zasadach określonych w Regulaminie zawierają umowę sprzedaży wyrobów lub produktów oferowanych przez Sprzedającego,
 • Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przezsiebie działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, dokonująca zakupu w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym,  
 • Produkt – rzecz ruchoma będąca w ofercie sklepu internetowego oraz stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub produktów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie
  w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • Dzień roboczy – poniedziałek do piątku w godz. 7.00 – 16.00,
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
 • Administrator danych osobowych – Sprzedający jako podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego,
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1).

Zamawianie produktów

 1. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem Internetu. Sprzedający może na prośbę Kupującego wprowadzić zamówienie do systemu teleinformatycznego na podstawie danych przekazanych telefonicznie.
 2. Zamawianie produktów jest możliwe 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 11.00 w każdy dzień roboczy, w soboty, niedziele oraz święta i w dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane
  w następnym dniu roboczym.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie prawdziwych danych osobowych lub danych firmy oraz danych kontaktowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane Kupującego są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Kupującym lub jego adres
  e-mail jest nieprawidłowy.
 4. Aby złożyć zamówienie należy:
 • wybrać produkty do zamówienia, określić ich ilość oraz dodać je do koszyka zamówienia;
 • podać dane Kupującego (w tym dane kontaktowe), wskazać adres wysyłki, wybrać rodzaj dokumentu sprzedaży oraz określić metodę płatności;
 • sprawdzić poprawność całości zamówienia oraz potwierdzić złożenie zamówienia akceptując warunki regulaminu oraz obowiązek zapłaty za zamówione produkty.
 1. Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia, które oznacza rozpoczęcie realizacji zamówienia.
 2. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego produktów oraz obowiązku uiszczenia płatności przez Kupującego.
 3. W przypadku wyczerpania zapasów zamówionych przez Kupującego produktów Sprzedający poinformuje go niezwłocznie o tym fakcie wraz z informacją o przewidywanym, wydłużonym terminie oczekiwania. Kupujący
  w przypadku braku akceptacji dłuższego niż standardowy terminu realizacji zamówienia jest uprawniony do anulowania całości lub części zamówienia bez konsekwencji dla siebie.
 4. W przypadku zmiany ceny zamówionych przez Kupującego produktów, których producentem nie jest Sprzedający, już po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący w przypadku braku akceptacji wyższej ceny jest uprawniony do anulowania całości lub części zamówienia bez konsekwencji dla siebie.

Cena, płatność     

 1. Ceny podawane w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT  i dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Ceny podawane w sklepie internetowym nie uwzględniają kosztu dostawy. W niektórych przypadkach w cenę produktu wliczona jest dopłata za przesyłkę gabarytową, co wynika z odmiennego sposobu pakowania niektórych towarów. Koszt dostawy jest obliczany i wyświetlany po dodaniu produktów do koszyka.
 3. Płatności za zakupione towary można dokonać w następujących formach:
 • przedpłata - wpłata pełnej kwoty zamówienia wraz z kosztami dostawy z góry na konto bankowe Sprzedającego;
 • pobranie (płatność gotówką przy odbiorze) - w przypadku tej formy płatności Sprzedający jest uprawniony do naliczenia i pobrania dodatkowej opłaty, o wysokości której poinformuje Kupującego na etapie składania przez niego zamówienia;
 • przelew natychmiastowy - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;
 • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 1. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) nie jest dostępna w przypadku produktów wyprodukowanych na zamówienie lub zgodnie z parametrami określonymi przez Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności gotówką przy odbiorze Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności całości wymaganej kwoty do rąk kierowcy wykonującego transport lub dostawcy, natomiast za osobę upoważnioną do odbioru transportowanych produktów traktuje się osobę, która dokonała płatności, bez obowiązku przedkładania odrębnych pełnomocnictw.
 3. Kupujący dokonujący osobistego odbioru zamówionych produktów nie ponosi kosztu dostarczenia produktów oraz kosztu dodatkowej opłaty za płatność gotówką przy odbiorze, jeżeli będzie ją uiszczał w momencie odbioru produktów.

Realizacja zamówień

 1. Możliwe są następujące formy realizacji zamówień:
 • odbiór osobisty przez Kupującego,
 • dostarczenie przesyłką kurierską,
 • dostawa przez Sprzedającego.
 1. Odbiór osobisty produktów przez Kupującego jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu oraz następuje w siedzibie Sprzedającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu. Odbiór osobisty następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub od dnia dokonania wpłaty przez Kupującego za zamówione Produkty. W przypadku braku możliwości odbioru Produktów we wskazanym terminie z uwagi na ich niedostępność u Sprzedającego lub jego dostawców poinformuje on Kupującego o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną i w przypadku braku akceptacji wydłużonego czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo do anulowania części lub całości zamówienia, w zależności od zakresu, jaki jest dotknięty opóźnieniem realizacji, bez konsekwencji dla siebie.
 2. Wysyłka zamówienia następuje w terminie od jednego do pięciu dni roboczych. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania należności na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy. W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności przy odbiorze, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu z powodu niedostępności produktów u Sprzedającego lub u jego dostawców. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki Kupujący zostanie
  o tym poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną i w przypadku braku akceptacji wydłużonego czasu realizacji zamówienia ma prawo do anulowania części lub całości zamówienia, w zależności od zakresu, jaki jest dotknięty opóźnieniem realizacji, bez konsekwencji dla siebie.
 3. W przypadku dostarczania Produktów na paletach w ramach kosztu dostawy zawarty jest rozładunek obok samochodu przy użyciu windy samochodowej i ręcznego wózka paletowego, na terenie posesji Kupującego. W przypadku braku możliwości wjazdu na teren posesji lub w przypadku braku utwardzenia terenu, rozładunek odbywa się w najbliższym utwardzonym miejscu, do którego można dojechać. Koszt dostawy nie obejmuje: wnoszenia dostarczonych Produktów do pomieszczeń, jakiegokolwiek dodatkowego przemieszczania Produktów na terenie posesji lub z miejsca rozładunku na posesję, rozładunku Produktów przy użyciu dźwigu samochodowego. Jeżeli w związku z brakiem możliwości dojazdu do posesji Kupującego lub brakiem możliwości rozładunku w pobliżu posesji, zajdzie konieczność przeładunku towaru na inny środek transportu i/lub ponownego dojazdu do miejsca dostawy, może zostać naliczona dodatkowa opłata, która obciąża Kupującego.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapewnić w miejscu dostawy środki techniczne umożliwiające rozładunek Produktów w sposób bezpieczny, o ile Sprzedający lub podmiot wykonujący dostawę wyrobów nie będę dysponowali własnymi środkami technicznymi umożliwiającymi ich rozładunek, zaś Sprzedający przed zrealizowaniem dostawy uprzedzi Kupującego o konieczności zapewnienia w/w środków technicznych w jego własnym zakresie.
 5. Zakupione Produkty są dostarczane wraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym na adres podany w momencie złożenia zamówienia.

Anulowanie zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia istnieje możliwość jego anulowania pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia. Oświadczenie o anulowaniu zamówienia winno być złożone poprzez e-mail na adres sklepu internetowego. Kupujący do anulowania zamówienia może wykorzystać Formularz anulowania zamówienia.
 2. Jeżeli anulowane zamówienie zostało już opłacone za pomocą przelewu natychmiastowego, prowizja pobrana przez operatora płatności internetowych obciąża Kupującego.
 3. Anulowaniu mogą podlegać także zamówienia, które zostały już potwierdzone przez Sprzedającego,
  w szczególności w sytuacjach określonych w pkt 19, 20, 28, 29 Regulaminu z zastrzeżeniem jednak pkt 36 i 37 Regulaminu.
 4. Zamówienia, które zostały już wysłane do Kupującego, nie mogą zostać anulowane. W spornych sytuacjach decyduje data i godzina złożenia przez Kupującego oświadczenia o anulowaniu zamówienia.
 5. Niedopuszczalne jest również anulowanie zamówienia dotyczącego Produktów wykonanych na indywidualne zamówienia Kupującego lub zgodnie z określonymi przez niego cechami i parametrami nawet, jeżeli jeszcze nie zostało zrealizowane.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nabyła
  w Sklepie internetowym Produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą Sprzedającego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jej kosztów w terminie
  14 dni licząc od dnia:
 • wydania Produktów w przypadku ich osobistego odbioru lub,
 • dostarczenia przez Sprzedającego zakupionych Produktów lub,
 • dostarczenia przez Sprzedającego ostatniej partii zamówionych Produktów, jeżeli dostawa nastąpiła partiami.
 1. Konsument, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu skorzystania
  z prawa do odstąpienia od umowy jest zobowiązany złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy oraz przesłać je poprzez e-mail na adres sklepu internetowego lub na adres korespondencyjny siedziby Sprzedającego. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy może być złożone za pomocą Formularza odstąpienia od umowy. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do umowy przed upływem terminu określonego w pkt 38 Regulaminu.
 2. W przypadku Konsumenta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nabyła w Sklepie internetowym Produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym ocena charakteru zawartej umowy oraz przysługującego jej prawa do odstąpienia od umowy na zasadach właściwych dla Konsumenta pozostaje po stronie Sprzedającego.
  W przypadku istniejących w tym zakresie wątpliwości ciężar dowodu co do celu i charakteru zakupu pozostaje po stronie Konsumenta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nabyła
  w Sklepie internetowym Produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym.
 3. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (o ile Konsument nie dokonał osobistego odbioru Produktów) z zastrzeżeniem, iż koszty dostarczenia Produktów przewyższające koszty najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku istniejących i nie rozstrzygniętych w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nabyła w Sklepie internetowym Produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym, wątpliwości co charakteru i celu nabycia Produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z realizacją obowiązku wskazanego w pkt 41 Regulaminu do momentu rozstrzygnięcia istniejących wątpliwości, w szczególności mając na uwadze pkt 40 zd. 2 Regulaminu.     
 5. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zwrotu zakupionych Produktów Sprzedającemu na koszt własny w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W zakres kosztu zwrotu wchodzi koszt transportu Produktów do Sprzedającego, a także koszt ich załadunku u Konsumenta. W przypadku zwrotu Produktów, które zostały uprzednio rozpakowane w całości lub w części przez Konsumenta celem weryfikacji ich cech i jakości, Konsumenta obciąża także obowiązek zabezpieczenia Produktów przed uszkodzeniami w czasie transportu z uwagi na jego odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie niepogorszonym.
 6. Sprzedający do czasu otrzymania zwrotu Produktów od Konsumenta lub otrzymania potwierdzenia ich zwrotnego nadania do Sprzedającego ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta.
 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów Produktów odsyłanych na koszt Sprzedającego, chyba, że zobowiązał się odebrać Produkty na własny koszt lub zobowiązał się pokryć koszt transportu Produktów zwracanych przez Konsumenta.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, o której mowa w pkt 41 Regulaminu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zapłaty, który nie wiąże się dla Sprzedającego z dodatkowymi kosztami.  

W przypadku wystawienia Konsumentowi faktury VAT Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystawi fakturę korygującą i prześle ją Konsumentowi.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 38 Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi
  w przypadku, jeżeli przedmiotem zamówienia były Produkty:
 • wykonane na indywidualne zamówienie według specyfikacji Konsumenta,
 • będące rzeczami dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • będące rzeczami, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
  z innymi rzeczami.
 1. Uprawnienia do odstąpienia od umowy określone w niniejszym rozdziale nie przysługują Kupującemu nie będącemu Konsumentem. Za Kupującego nie będącego Konsumentem nie uważa się osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nabyła w Sklepie internetowym Produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym.

Gwarancje, reklamacje

 1. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowy są nowe, wolne od wad, nadające się do deklarowanego zastosowania oraz są objęte gwarancją producenta (w przypadku jej wystawienia) lub gwarancją ustawową z tytułu niezgodności wyrobu z umową (rękojmią za wady fizyczne). Kupujący jest uprawniony do wyboru formy dochodzenia ewentualnych roszczeń wedle własnego uznania.
 2. Czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta oraz jej warunki są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta i dołączonym do Produktu. Czas gwarancji ustawowej (rękojmi za wady fizyczne) wynosi 2 lata licząc od daty wydania Kupującemu Produktu. Roszczenia przysługujące Kupującemu mogą być zgłoszone z zachowaniem terminu określonego w art. 568 kc.
 3. Kupujący składa reklamację pisemnie wysyłając ją przez e-mail na adres sklepu internetowego lub na adres siedziby Sprzedającego. W treści reklamacji Kupujący winien wskazać rodzaj i zakres wadliwości, moment
  i okoliczności stwierdzenia wady, a także określić zakres swojego żądania w związku z podnoszonym roszczeniem. Celem precyzyjnego określenia wady oraz zakresu roszczenia, a także przyspieszenia rozstrzygnięcia reklamacji sugerowane jest wykorzystanie do złożenia reklamacji Formularza reklamacyjnego.
 4. Kupujący składający reklamację na podstawie gwarancji producenta udzielonej na kupiony Produkt postępuje zgodnie z uprawnieniami określonymi w treści gwarancji.
 5. Do składanej reklamacji w celach dowodowych Kupujących winien dołączyć co najmniej informację
  o numerze i dacie wystawienia dowodu zakupu Produktu.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji ustawowej nie później niż w ciągu 30 dni, w przypadku zaś żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny sprzedanego Produktu nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się przez Sprzedającego do żądania Kupującego w w/w terminie stanowił będzie uznanie złożonej reklamacji za uzasadnione.
 7. Jeżeli do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji ustawowej niezbędne będzie zapoznanie się przez Sprzedającego z zakupionymi Produktami Kupujący może zostać zobowiązany do dostarczenia ich na koszt Sprzedającego do siedziby Sprzedającego lub pod adres sklepu internetowego albo do udostępnienia Sprzedającemu zakupionych Produktów w miejscu, w którym się one znajdują. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji ustawowej wskazany w pkt 54 Regulaminu ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
 8. Kupujący będący Konsumentem powinien sprawdzić stan dostarczonych Produktów w trakcie ich odbioru
  w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zastrzeżeń co do ich stanu, jeżeli dostawa nie była realizowana samodzielnie przez Sprzedającego, Kupujący jest zobligowany sporządzić wspólnie z dostawcą Produktów w celach dowodowych dla Sprzedającego protokół szkody zawierający datę, godzinę dostawy, opis uszkodzeń lub braków Produktów bądź ich opakowania, podpisy Kupującego i dostawcy. Zalecane jest również wykonanie fotografii uszkodzonych przedmiotów. Protokół szkody oraz materiał fotograficzny powinny zostać bezzwłocznie przesłane pocztą elektroniczną Sprzedającemu w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 9. Kupujący nie będący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić stan dostarczonych Produktów oraz je zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w trakcie transportu Produktów Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest dokonać czynności skutkujących ustaleniem odpowiedzialności dostawcy za szkodę w związku z przejściem na Kupującego niebezpieczeństwa
  i ryzyka zgodnie z art. 559 kc w momencie wydania rzeczy do dostawy.
 10. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w drodze pisemnej.

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego sklep.ceradbud.pl odbywa się na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Administrator danych osobowych pozyskuje i przetwarza dane osobowe w celu:
 • przyjmowania, realizacji i obsługi zamówień składanych przez Klientów sklepu internetowego oraz obsługi procesu anulowania zamówień i postępowań reklamacyjnych (wykonanie umowy Sprzedaży),
 • rejestracji i obsługi kont zakładanych przez Klientów w sklepie internetowym oraz obsługi późniejszych korzyści
  i bonusów płynących dla Klientów z faktu posiadania konta w sklepie internetowym.
 1. Udostępnienie przez Kupującego będącego osobą fizyczną administratorowi danych w postaci imienia
  i nazwiska, adresu dostawy, adres e-mail, numeru telefonu oraz wszelkich innych danych osobowych, jakie mogą być wymagane przez administratora w przyszłości na potrzeby wykonania umowy Sprzedaży jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego oraz jego poprawnej późniejszej obsługi i warunkuje możliwość wykonania umowy, co należy odczytywać w ten sposób, iż odmowa udostępnienia administratorowi danych osobowych w/w danych osobowych przez Kupującego uniemożliwi zawarcie umowy i zrealizowanie przez Sprzedającego zamówienia.
 2. Udostępnienie przez Kupującego będącego osobą fizyczną administratorowi danych w postaci imienia
  i nazwiska, adresu dostawy, adres e-mail, numeru telefonu oraz wszelkich innych danych osobowych, jakie mogą być wymagane przez administratora w przyszłości, a które są wymagane w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do założenie konta i późniejszego korzystania z niego przy dokonywaniu zakupów, co należy odczytywać w ten sposób, iż odmowa udostępnienia administratorowi w/w danych osobowych przez Kupującego uniemożliwi zarejestrowanie konta i korzystanie
  z możliwości, jakie daje konto Klientowi: śledzenie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zamówieniach oraz możliwości uzyskiwania specjalnych rabatów i kuponów promocyjnych.
 3. Administrator danych osobowych informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupujących jest:
 •  art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 60 ppkt 1 Regulaminu,
 •  art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 60 ppkt 2 Regulaminu.
 1. Korzystanie przez osoby fizyczne ze sklepu internetowego w każdy sposób za wyjątkiem dokonywania zakupów poprzez składanie zamówień oraz zakładania konta nie wiąże się z udostępnianiem administratorowi danych osobowych w celu  ich przetwarzania.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administrator danych osobowych informuje, że:
 • administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną jest "CERADBUD Spółka jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj" z siedzibą w Radoszycach, ul. Mickiewicza 22,
 • dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi przetwarzane będą na podstawie prawnej wskazanej
  w pkt 63 Regulaminu w celu realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia oraz zawartej umowy Sprzedaży i jej obsługi oraz w celu założenia i obsługi konta Kupującego w sklepie internetowym,
 • odbiorcami danych osobowych Kupujących będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące zobowiązania w zakresie gwarancji i rękojmi, prowadzące usługi księgowo – rachunkowe na rzecz Sprzedającego oraz uprawnione podmioty publiczne,
 • dane osobowe Kupujących będą przechowywane przez okres 6 lat lub do momentu anulowania zamówienia lub skutecznego skorzystania z przysługującego Kupującemu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zaś w przypadku danych udostępnionych Sprzedającemu w celu założenia i obsługi konta Kupującego w sklepie internetowym do czasu posiadania przez niego konta w sklepie internetowym oraz wygaśnięcia obowiązków Sprzedającego wobec Kupującego po likwidacji konta, w tym wynikających z wymogów prawnych,
 • Kupujący jako osoba fizyczna posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Kupujący jako osoba fizyczna dysponuje prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może odmową realizacji zamówienia lub brakiem możliwości skorzystania z przysługujących Kupującemu uprawnień związanych
  z zawarciem umowy,
 • w celu skorzystania z przysługujących uprawnień wobec administratora danych Kupujący winien się skontaktować z administratorem w jeden ze sposobów określonych w pkt 4 Regulaminu.  

  66. Sklep internetowy korzysta z plików Cookies. Szczegółowe zasady dostępu do informacji zgromadzonych na urządzeniu końcowym Kupującego za pośrednictwem plików Cookies, cel ich wykorzystywania oraz zasady prowadzenia polityki ochrony danych określa Polityka prywatności. Kupujący może określić warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na informatycznym urządzeniu wykorzystywanym przez Kupującego lub poprzez zmianę konfiguracji usługi dla plików Cookies na wskazanym informatycznym urządzeniu końcowym.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Kupującemu zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Kupującemu specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

Postanowienia końcowe

 1. Prezentowane w sklepie internetowym ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
  w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Kupowane w sklepie internetowym produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w związku ze zmianą prawa lub wskutek zajścia potrzeby dostosowania Regulaminu do zmian w działalności sklepu internetowego, bądź w celu poprawny ochrony praw Kupujących i zapobiegania nadużyciom. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia jego ogłoszenia, zaś Kupujący, którzy nie akceptują jego postanowień mają prawo odstąpić od korzystania ze sklepu internetowego. Umowy sprzedaży, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu podlegają postanowieniom regulaminu dotychczasowego, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, które nabyły w Sklepie internetowym Produkty w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, lecz nie w charakterze zawodowym stosuje się od dnia 1.01.2021 r. Do umów sprzedaży zawartych z takimi Konsumentami przed wskazaną datą stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2021 r.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i jego akceptację.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287.t.j. ze zm.), przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy szczególne odnoszące się do sprzedaży konsumenckiej.
 7. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu oraz umów sprzedaży realizowanej pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów ogólnych kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl